Privacyverklaring

Privacy beleid JAFICO BV  22/03/2018


Voorwerp Voorliggende policy is opgesteld door JAFICO BV met maatschappelijke zetel Portastraat
4a, 3630 Maasmechelen ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
BE0663.662.023 (Hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke genoemd). Het voorwerp van huidig
beleid is het informeren van bezoekers van de website op het adres https://www.jafico.be. (hierna
de “Website” genoemd) met betrekking tot de wijze waarop de gegevens worden verzameld en
verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.


Voorliggend beleid is gebaseerd op de wens van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle
transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
en in overeenstemming met de Verordening (EU)2016/679 van het Europees Parlement en de raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”
genoemd).


De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het
privéleven van zijn betrokkenen en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke
maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen
verlies, diefstal, verspreiding of niet toegelaten gebruik ervan.
Indien de betrokkene wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze
contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres
weergegeven in het punt “contactgegevens” van voorliggend beleid.

Toestemming Door toegang te verkrijgen tot de website en door deze te gebruiken, verklaart de
betrokkene kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde informatie en aanvaardt hij
voorliggend beleid. Dit heeft tevens tot gevolg dat de betrokkene er uitdrukkelijk mee instemt dat
de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonsgegevens, die door
de betrokkene werden gecommuniceerd via website en/of ter gelegenheid van de diensten die door
de website worden aangeboden, verzamelt en verwerkt met het oog op de hierna vermelde
doelstellingen, dit in overeenstemming met de modaliteiten en principes weergegeven in huidig
beleid.
De betrokkene heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking
van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft
plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming.


Welke gegevens verzamelen wij? Door de website te bezoeken of door in te tekenen in één van onze
diensten vermeld op de website stemt de betrokkene er uitdrukkelijk mee in dat de
Verwerkingsverantwoordelijke, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende
persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
     - Het domein van de betrokkene.

     - Public IP adressen.

     - Het e-mail adres van de betrokkene om te communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking, vragen

        te stellen, ondersteuning aan te vragen, beperkte toegang tot service pagina, enz.

     - Alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn om opdrachten binnen een getekende overeenkomst correct te kunnen uitvoeren.
        Het is mogelijk dat de verwerkingsverantwoordelijke tevens gegevens verzamelt die geen persoonlijk
        karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe
        dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd.
        Deze gegevens kunnen bijgevolg voor welk doeleinde ook worden gebruikt, bijvoorbeeld om de
        aangeboden producten en diensten te verbeteren.
        In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk
        karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden
        verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet
        meer kunnen worden geïdentificeerd.
W ijze van verzameling De verwerkingverantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens op de volgende
wijzen:
        - CRM systeem

        - Email systeem

        - Boekhoudingapplicatie


De doelen van de verwerking De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt louter voor de
hierna vermelde doeleinden:
          - Het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;

          - Het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie;

          - Het eventueel aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden;

          - Beantwoorden van vragen van de betrokkenen;

          - Het realiseren van statistieken;

          - Reageren op sollicitaties;

          - Incidentenbeheer;

           - Klachten afhandelen;

           - Projectbeheer;

           - Het verbeteren van de kwaliteit van de website, producten en diensten door de verantwoordelijke
              voor de verwerking;
           - Informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de
              verantwoordelijke voor de verwerking;

           - Toelaten dat de interesses van de betrokkene beter worden geïdentificeerd.


De verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog
niet in voorliggend beleid werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de
verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te
gebruiken, ten einde de betrokkene in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de
mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

Duurtijd van de bewaring De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens enkel in
de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in
overeenstemming met de wettelijke eb reglementaire vereisten.
De persoonsgegevens van een klant worden maximum 3 jaar bewaard na beëindiging van de
contractuele relatie die de klant aan de verwerkingsverantwoordelijke bindt.
Kortere termijnen van bewaring zullen van toepassing zijn indien dit uitdrukkelijk in de getekende
overeenkomst werd opgenomen.
Bij afloop van de termijn van bewaring zal de verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen
op zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens beschikbaar werden gemaakt.


Uw Rechten

Toegang tot de gegevens en kopieën Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt
“contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door
kopie van identiteitskaart toe te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een
kopie van de persoonsgegevens die verworven werden.
De verwerkingsverantwoordelijke kan van de betrokkene betaling eisen van alle redelijke kosten,
gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de betrokkene wordt
aangevraagd.
Van zodra de betrokkene deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op
standaard elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de betrokkene dit anders wenst.
De kopie van zijn gegevens zullen aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk een maand
na ontvangst van zijn aanvraag.


Recht op verbetering Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de
verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder “contactgegevens” van huidig beleid, kan
de betrokkene op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en
nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van identiteitskaart toe te voegen), binnen
een redelijke termijn en uitdrukkelijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze de
verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of
irrelevant zouden zin, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze
onvolledig blijken te zijn.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten Middels een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder
het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder ogenblik, om redenen die
verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie
van identiteitskaart toe te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens:


    - Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek belang of
       wanner de verwerking deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de
       verwerkingverantwoordelijke is opgedragen; - Wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling
       van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het
       openbaar gezag;

    - Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de
       gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, mits het belang of de
       grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van
       persoonsgegevens noodzaken, niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene
      een kind is).


De verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de betrokkenen uit te voeren,
indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking
rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of rechten en de vrijheden van de betrokkene, of
wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in
rechte of voor de uitoefening van rechten. In geval van betwisting kan de betrokkene in beroep gaan
overeenkomstig hetgeen bepaald werd in punt “bezwaar en klachten” van huidig beleid.
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de
verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig
beleid, kan de betrokkene op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kpie
van zijn identiteitskaart toe te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze
verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden
met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering).
Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch
onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
heeft de betrokkene het recht om zicht tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten,
dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk
zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.
De verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk
binnen de maand te antwoorden op de vraag van de betrokkene en dient zijn antwoord te motiveren
indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de betrokkene te verlenen.

Het recht op beperking van de verwerking. Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt
“contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door
een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn
persoonsgegevens, in volgende gevallen:


    - Wanneer de betrokkene de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de
       verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om dit na te kijken; - Wanneer het gebruik
       ongeoorloofd is of wanneer de betrokkene de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing
       van de gegevens;

    - Wanneer de betrokkene deze beperking nodig heeft voor een betwisting,
       uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet noodzakelijk is voor de voortzetting van de
       doeleinden van de verwerking; - Gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van
       een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de verantwoordelijke
       voor de verwerking nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de
       verantwoordelijke voor de verwerking en deze van de betrokkene.


De verwerkingsverantwoordelijjke zal de betrokkene ervan in kennis stellen van zodra de beperking
van de werking wordt opgeheven.

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden) Middels een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder
het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene, nadat zijn identiteit werd
geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), de uitwissing verkrijging van de
op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van
toepassing is:
   - De gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;

   - De betrokkene heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen
      juridische grondslag voor verdere verwerking;

   - De betrokkene verzet zich tegen de verwerking en er
      is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de betrokkene oefent zijn bijzonder
      recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering)

   - De persoonsgegevens hebben het voorwerp gemaakt van een ongeoorloofd gebruik;

   - De persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke
     verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een lidstaat) waaraan
     de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is;

   - De persoonsgegevens werden verzameld
      in het kader van een aanbod tot levering van diensten door de informatiemaatschappij die zicht tot
      kinderen richt.


De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 5 volgende gevallen:
    - Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en
       het recht op informatie;

    - Van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te
       kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door
       het recht van één van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of
       wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor
       een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

    - Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;

    - Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor
       wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het
       recht op uitwisseling de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of
       ernstig in het gedrang kan brengen;

    - Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting,uitoefening of verdediging in rechte.
De verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk

binnen de maand te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de berokkenen en dient zijn
antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de betrokkene
te verlenen.
De betrokkene heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de
afschaffing of het verbod tot gebruikt te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking
hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of
waaraan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode
bewaard zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt
“contacgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder moment en nadat zijn identiteit
werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), vragen om op kosteloze
wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat,
leesbaar door machines, met het oog op overdracht ervan aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke:
     - Indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd worden met de hulp van geautomatiseerde
        processen; en

     - Indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene of op een
        overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de verwerkingsverantwoordelijke.
Onder diezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten heeft de betrokkene eveneens het
recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem
betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke
voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.
Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die
noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het
openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaar maken aan derden De bestemmelingen van de
verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verwerkingsverantwoordelijke zelf, de
personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen
in België of de Europese Unie, die samenwerken met de verwerkingsverantwoordelijke in het kader
van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.
In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaar gemaakt worden aan derden met
direct marketingdoeleinden of prospectiedoeleinden, zal de betrokkene hier voorafgaandelijk over
geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden al
dan niet te aanvaarden.
Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de
verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig
beleid, kan de betrokkene op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een
kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), zich kosteloos verzetten tegen overdracht van zijn
gegeven aan derden.
De verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na
en zal in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere
derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, huidig beleid naleven.
De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht om de persoonsgegevens van de
betrokkene openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een
publieke autoriteit deze openbaring noodzakelijk zou maken.
Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie.
Veiligheid De verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische
maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde
gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de
verwerking van de gegevens betreffen aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De
verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en
de aard van de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de
rechten en vrijheden van de betrokkenen.
De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt, wanneer hij gegevens op de website ontvangt of
verstuurd, steeds encryptietechnologie die binnen de ICT sector erkend werd als zijnde de industriële
standaard.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde
de informatie die via de website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of
wijzigingen ervan te vermijden.
Elektronische en telefonische communicatie en communicatie per post Communicatie per post.
Indien de betrokkene zijn postadres via de website of andere kanalen binnen de organisatie van de
verwerkingsverantwoordelijke overmaakt, dan worden deze gegevens opgeslagen in het
adressenbestand van de verwerkingsverantwoordelijke ten einde zijn vragen te beantwoorde en ten
einde de betrokkene geïnformeerd te houden over producten, diensten en communicatie met
betrekking tot de diensten die afgenomen worden door de betrokkene bij de
verwerkingsverantwoordelijke. Behoudens verzet door de betrokkene, mag de
verwerkingsverantwoordelijke de gegevens met betrekking tot de betrokkene aan derden
communiceren (zoals aan groepen van ondernemingen en commerciële partners) met direct
marketing doeleinden. Inden de betrokkene niet wil dat zijn gegevens voor direct
marketingdoeleinden gebruikt worden, kan hij dit aangeven bij zijn inschrijving op de website.
De betrokkene kan op ieder moment zijn gegevens in het gegevensbestand van de
verwerkingsverantwoordelijke raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Om dit te doen, zal hij de
verwerkingsverantwoordelijke moeten contacteren op het adres vermeld in het punt
“contactgegevens” van huidig beleid, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens
(correcte schrijfwijze). De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om deze gegevens te
verwijderen van de lijst die hij deelt met andere ondernemingen en organisaties.

Telefonische communicatie. Indien de betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn
telefoon- of mobiel nummer overmaakt, kan hij een telefonische oproep krijgen:
    - Van de verwerkingsverantwoordelijke teneinde hem informatie te bezorgen met betrekking tot
       toekomstige producten, diensten of evenementen;

    - Van ondernemingsgroepen en commerciële partners met dewelke de verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is.
       Indien de betrokkene geen telefonische oproepen (meer) wenst te ontvangen, kan hij de
       verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens”
       van huidig beleid, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens (correcte schrijfwijze).
De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij
deelt met andere ondernemingen of organisaties.

Communicatie via e-mail Indien de betrokkene via de website of een ander kanaal aan de
verwerkingsverantwoordelijke zijn emailadres communiceert:
    - Kan hij e-mails van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangen ten einde hem informatie te 
       bezorgen met betrekking tot de toekomstige producten, diensten of evenementen, op voorwaarde
       dat de betrokkene hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd omdat hij reeds klant is bij de
       verwerkingsverantwoordelijke en zijn e-mailadres gecommuniceerd heeft aan de 
       verwerkingsveranttwoordelijke.
       Indien de betrokkene geen dergelijke e-mails (meer) wenst te ontvangen, kan hij de
       verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens”
       van huidig beleid, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens (correcte schrijfwijze).
De verwerkingsverantwoorelijke verbindt zich ertoe om deze gegevens te verwijderen van de lijst die
hij deelt met andere ondernemingen of organisaties.
De Robinson-lijst. Indien de betrokkene van geen enkele onderneming ingeschreven op de Robinsonlijst nog e-mails of telefonische oproepen (meer) wenst te ontvangen, kan hij de Robinson dienst van
het Belgian Direct Marketing Association contacteren via volgende kanalen:
- www.robinsonlist.be - Gratis telefoonnummer: 0800-91 887 - Per post: BDMA, Robinson-lijst, Buro
& Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Brussel.
Bezwaren en klachten: De betrokkene kan een bezwaar indienen bij de Belgische Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) op volgend adres:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel.
telefoon: +32 274 48 00
e-mail: commission@privacycommission.be.
De betrokkene kan eveneens klacht indienen bij de rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.
Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de
betrokkene uitgenodigd om volgende link te raadplegen
https://www.privacycommission.be/nl/klacht-en-beroep
Contactgegevens Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid
en toegankelijkheid van huidig beleid, kan de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke
contacteren:
Per e-mail: info@jafico.be Per post: JAFICO BV, Portastraat 4a 3630 Maasmechelen
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Huidig beleid wordt beheerst door het Belgische recht.
Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van voorliggend beleid zal worden
onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken
van het gerechtelijke arrondissement te Tongeren.
Diverse bepalingen
De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen
van huidig beleid te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met vermelding van de datum dat de aanpassingen ingaan.